ເຂົ່າເຊື່ອມ ເປັນພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບອາຍຸທີ່ສູງຫຼາຍຂອງຄົນເຮົາ ຖືວ່າເປັນອາການຂອງພະຍາດທີ່ສຳຄັນ ສາມາດພົບໄດ້ໃນໄວທອງ ຫຼື ຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ ສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ ຄືຄົນທີ່ມີອາການເຫຼົ່ານີ້ເວລາຈະລຸກຈະນັ່ງກໍ່ມັກມີສຽງຮ້ອງຄືເຈັບຫົວເຂົ່າຕະຫຼອດເວລາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດຜິດປົກກະຕິບໍ່ຄືເກົ່າ ໂດຍອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີ່ມເປັນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 30 ປີຂື້ນໄປ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວໃຫ້ຖືກວິທີແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຮຸນແຮງເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ເມື່ອອາຍຸຮອດ 60 ປີຂື້ນໄປແລ້ວອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະສະແດງອອກມາຫຼາຍຂື້ນ.

ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການຫົວເຂົ່າເຊື່ອມມີດັ່ງນີ້:

  1. ນໍ້າໜັກເພີ່ມຂື້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ເຂົ່າຮັບນໍ້າໜັກຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.
  2. ເກີດຈາກກຳມະພັນ ທີ່ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບກະດູກ ຫຼື ຂໍ້ເຂົ່າ.
  3. ໃຊ້ຮ່າງກາຍໃນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ເຂົ່າຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ງານຂໍ້ເຂົ່າຜິດວິທີ ເຊັ່ນ: ການນັ່ງຍອງຢໍ້ເລື້ອຍໆ, ການຍົກຂອງໜັກເປັນປະຈຳ, ແລ່ນໄລຍະໄກເປັນເວລາດົນໆ.
  4. ເກີດຈາກພະຍາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຂໍ້ເຂົ່າອັກເສບ.
  5. ເກີດຈາກການປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ອາດເກີດຈາກການບາດເຈັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ເຂົ່າເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຫົວເຂົ່າເຊື່ອມ

  1. ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດກິດຈະກຳ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ເຂົ່າເກີດອາການບາດເຈັບ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຂໍ້ເຂົ່າອັັກເສບ, ການນັ່ງພັບພຽບ, ການນັ່ງສະມາທິ, ນັ່ງຍ່ອງຢໍ້, ນັ່ງຄຸບເຂົ່າເປັນເວລາດົນໆ, ຄວນຫຼີກເວັ້ນການເດີນທາງ ຫຼື ແລ່ນທີ່ຜິດວິທີຄວນເລືອກໃສ່ເກີບໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຮອງຮັບກັບຕີນຫາກເຮົາຈະອອກກຳລັງກາຍ.
  2. ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຖ້ານໍ້າໜັກເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍເປັນສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫົວເຂົ່າເຊື່ອມໄດ້ ເພາະເມື່ອນໍ້າໜັກຕົນໂຕຫຼາຍແລ້ວເຮົາຄວນເລືອກເຮັດໃຫ້ກິດຈະເຮັດທີ່ເຄີຍເຮັດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ການຍ່າງ, ການແລ່ນ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ຫົວເຂົ່າຈະຮັບນໍ້າໜັກຫຼາຍກ່ວາຄົນນໍ້າໜັກປົກກະຕິ ຊື່ງປົກກະຕິເຂົາຈະຮັບນໍ້າໜັກ 5 ເທົ່າ ຂອງນໍ້າໜັກໂຕຢູ່ແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫົວເຂົ່າເຊື່ອມໄດ້ງ່າຍ.
  3. ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການກິນຢາທີ່ມີຜົນການກະທົບຕໍ່ກະດູກທຸກຊະນິດ ຫາກບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆ ໂດຍສະເພາະຢາແກ້ປວດ ຫຼື ຢາບຳລຸງໄຂຂໍ້ຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກຢາປະເພດນີ້ມີລິດແຮງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກະດູກໂດຍຕົງ.
  4. ເລືອກກິນຢາທີ່ມີສານອາຫານບຳລຸງກະດູກ ເຊັ່ນ: ແຄລຊຽມ, ແມັກການິນ, ຟົສຟໍລັດ ແລະ ໂບລອນ ເປັນຕົ້ນ.
  5. ຫຼຸດຜ່ອນການດື່ມນໍ້າອັດລົມ, ຊາ, ກາເຟ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການກະດູກຜ່ອຍ, ຈາກນໍ້າອັດລົມ ແລະ ສານຄາເຟອິນ ໄປຂັບໄລ່ແຄລຊຽມໃຫ້ອອກມາທາງອາຈົມ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກອ່ອນເພຍກ່ວາເກົ່າ.