ກອງປະຊຸມລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປີ 2018-2019 ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນປະຈໍາປີ 2019-2021 ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ( Lao. CSO. FLEGT ) ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄໍາພຸດ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາບາງ ທິບພະວົງ ຮອງປະທານສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ, ມີຕາງໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກອງກວດກາປ່າໄມ້, ຕາງໜ້າອົງການລິຄອບ, ອົງການອານຸລັກສັດໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ມີຫົວໜ້າ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຂອງເມືອງ ເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ເມືອງທົ່ງມີໄຊເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄໍາພຸດ ອິນທະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປ່າໄມ້ເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງ ຂອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດທີ່ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມມະນຸດ ແລະ ກໍ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີການປູກທົດແທນໄດ້ ແຕ່ຖ້າການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເປັນຕົ້ນການຫຼຸດລົງທາງດ້ານເນື້ອທີ່, ໂຄງປະກອບສ້າງຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ; ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຫຼຸດລົງ, ສິ່ງແວດລ້ອມຊຸດໂຊມລົງ, ເກີດບັນຫາທໍາມະຊາດນັບມື້ນັບຖີ່ ແລະ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສ້າງຄວາມສູນເສຍອັນມະຫາສານຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສີນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ໃນໄລຍະກາງປີ 1960 ປະເທດເຮົາມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມປະມານ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ. ມາຮອດປີ 1992 ຍັງເຫຼືອພຽງ 47,9%, ປີ 2002 ເຫຼືອປະມານ 41,5% ສະເລ່ຍປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ ປະມານ 130 ພັນເຮັກຕາຕໍ່ປີ ແລະ ມາຮອດປີ 2010 ຍັງເຫຼືອ 40% ຫຼື ປະມານ 9,5 ລ້ານເຮັກຕາ ສາເຫດການຫຼຸດຍ້ອນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທາດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ; ຈາກເຫດຜົນດັ່ງກ່າວພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ອອກນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາພັດທະນາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫຼອດມາ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ສູ້ຊົນຍົກລະດັບຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຫຼືປະມານ 16,5 ລ້ານເຮັກຕາ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງກອງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເປັນຕົ້ນໂຄງການ Suford, BCC, FLEGT, FIP, Step ແລະ ອື່ນໆ.

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງຜົນປະເມີນປີ 2015 ມີປະມານ 58% ຫຼືປະມານ 13,7 ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະເພາະແຂວງໄຊຍະບູລີກໍ່ມີປະມານ 71% ຂອງເນື້ອທີ່ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ປະມານ 1.147,230 ເຮັກຕາ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 70% ໃນທົ່ວປະເທດ ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືການຄັດເລືອກເອົາ 6 ບ້ານ, 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍຕາມກອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ມີຂອບເຂດຕິດປ່າສະຫງວນ, ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ນໍ້າປຸຍຄືບ້ານໃຫຍ່ ນາແວນ ແລະ ບ້ານນາແລເມືອງພຽງ, ບ້ານນາຄະຍາງ ແລະ ບ້ານຫາດດ້າຍເມືອງປາກລາຍ, ບ້ານແຄ່ນ ແລະ ບ້ານນາມ່ວງເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ( Lao. CSO. FLEGT ) ໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ທິດທາງແຜນດໍາເນີນງານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບໄປລວງດຽວກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາຫຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ຂ່າວ: ບຸນທີ
Medialaos