ທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດສຳມະນາ ເພືີ່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກອງທຶນ Initiative 5% ສໍາລັບວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນພະຍາດວັນນະໂລກ, ເອຈໄອວີ/ເອດ ແລະ ມາລາເຣຍ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນການສໍາມະນາຄັັ້ງນີ້, 3 ອົງການການຈັດຕັັ້ງ ຄື: Laopha, Laos-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust Research Unit ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີີ່ຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນ Initiative 5% ໂດຍສະເພາະດ້ານທຶນຮອນ ຫລື ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ.