ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກຈຳປາສັກ ແຂວງສາລະວັນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກທະນະຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2018 ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານມາກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປັນຕົ້ນ ການບັນເທົາທຸກຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 100 ລ້ານກີບ ໃນທົ່ວ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນແບບໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມ, ມີຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນງວດທຳອິດວັນທີ 10 ມີນາ 2015.

ທ່ານ ຈິດຕະກອນ ສິດທິເດດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ສກຈສ ຈປສ ປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ມີລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທັງໝົດ 2.731 ບັນຊີ ແລະ ມີຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 55 ຕື້ກວ່າກີບ, ມີລູກຄ້າຝາກປະຢັດ 3.527 ບັນຊີ ມີຍອດເຫຼືອເງິນຝາກປະຢັດ 2,6 ຕື້ກວ່າກີບ, ມີລູກຄ້າເງິນຝາກປະຈຳທັງໝົດ 670 ບັນຊີ ແລະ ມີຍອດເຫຼືອເງິນຝາກທັງໝົດ 7,144 ລ້ານກວ່າກີບ, ໂດຍການບໍລິການແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ເປັນທຳໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວລະບົບ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການຂະຫຍາຍບໍລິການໄປສູ່ປະຊາຊົນທຸກຊຸມຊົນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ເຖິງການບໍລິການ ການເງິນຈຸລະພາກທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປັບຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ນັບຈາກນັ້ນມາການບໍລິການຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ຈົນກວມເອົາ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ 1 ນະຄອນຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໄດ້ມີໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ 3 ແຂວງຄື: ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ ສະເພາະແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ມີການເປີດໃຫ້ລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການກວມທັງໝົດ 8 ຕົວເມືອງຢູ່ອ້ອມຂ້າງແຂວງສາລະວັນ.

ນອກນັ້ນທາງທະນະຄານ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ທີ່ໄວ້ບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກໃຊ້ຕາມຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສາມາດກູ້ຢືມເງິນສູງສຸດໄດ້ເຖິງ 50 ລ້ານກີບ ໄລຍະເວລາສູງສຸດ 48 ເດືອນ, ສໍາລັບການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າ ມີ 2 ຮູບແບບຄື: ກູ້ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ, ເງິນກູ້ສໍາລັບປະຊາຊົນ (ສະເພາະເພດຍິງ) ຜູ້ທີ່ເລີມປະກອບທຸລະກິດ ຫຼື ມີທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຮອບວຽນການຊຳລະເໝາະສົມ ກັບຮອບວຽນລາຍຮັບຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າ ເຊິ່ງການບໍລິການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ເປັນແຂວງທຳອິດ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປແຂວງອື່ນໆໃນຕໍ່ໜ້າ.

ພາບ-ຂ່າວ:ກິນດາວັນ
MEDIALAOS