ຜູ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ກັບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຍ່ອຍ ຢູ່ 3 ເມືອງພູດອຍ ຄື: ເມືອງສະໝ້ວຍ, ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ພະຈິກ 2019, ໂດຍມີຄະນະທິມງານຜູ້ໃຫ້ທຶນ ນຳໂດຍ: ທ່ານ ອີລິກ ກາເວວ ຈອນເຊີນ ຫົວໜ້າທິມງານຈາກທະນາຄານໂລກ, ມີ ທ່ານ ນາງ ມີເຊວ ຮາຣາຣິ ຫົວໜ້າທີມງານອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ມີຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທລຍ, ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຕະຫຼອດປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການລົງຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມຂອງບ້ານ ແລະ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເປັນຕົ້ນ: ການປະກອບສ່ວນດ້ານເຫື່ອແຮງ, ວັດຖຸ ແລະ ອື່ນໆ, ແບບແຜນວິທີການປະຕິບັດ, ຊື່ງມີທັງຮູບແບບຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ CFA ແລະ ຕົວແບບການບູລະນະຮັກສາໂຄງການ RMG ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ທັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ ຊື່ງຕອບສະໜອງໃຫ້ຊຸມຊົນ, ເປັນພື້ນຖານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນບາງດ້ານ ແນໃສ່ແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເທື່ອລະກ້າວ.

ຈາກນັ້ນຄະນະບັນດາທິມງານ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍ່ໄດ້ຕິດຕາມເບີ່ງຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງໄດ້ສອບຖາມປະຊາຊົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຕະຫຼອດຮອດຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານ ທລຍ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ໂດຍແທ້ຈິງ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຍຶນຍົງ.
ເຊີ່ງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ມີຢູ່ 5 ຈຸດ ຄື: ເມືອງສະໝ້ວຍ ຢູ່ບ້ານກາເລງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ປະຕິບັດເອງ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ 2 ຈຸດ: ຢູ່ບ້ານປະເສັຍ ໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງເສັ້ນທງ ແລະ ບ້ານກະເປ ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລິນ ປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານ 2 ຈຸດຄື: ບ້ານດອນຊາດ ແມ່ນສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແລະ ບ້ານນາກະເຈີມ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ.

ຂ່າວ-ພາບ: ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ
medialaos salavan