Request for Quotation (RFQ)

ກ່ອນເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ

 1. ຄວນມີໄຟສາຍພ້ອມດ້ວຍຖ່ານໄຟສາຍ ແລະ ຖົງຢາກຽມໄວ້ໃນເຮືອນ ແລະ ໃຫ້ທຸກໆຄົນຮູ້ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ.
 2. ສຶກສາການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ.
 3. ຄວນມີເຄື່ອງມືດັບເພີງໄວ້ໃນເຮືອນ ເຊັ່ນ: ບັ້ງດັບເພີງ, ຖົງດິນຊາຍ ເປັນຕົ້ນ.
 4. ຄວນຮູ້ຕໍາແໜ່ງວາວປິດນໍ້າ, ວາວປິດແກ໊ສ, ສະວິກໄຟຟ້າ ສໍາລັບການຕັດກະແສໄຟຟ້າ.
 5. ຢ່າວາງສິ່ງຂອງໜັກໄວ້ບ່ອນສູງ ເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫວອາດຕົກລົງມາເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.
 6. ມັດເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ໜັກໃຫ້ຕິດແໜ້ນກັບພື້ນ, ຝາບ້ານ.
 7. ຄວນມີການວາງແຜນເລື່ອງຈຸດນັດໝາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ຫລົງກັນ ເພື່ອມາລວມຕົວກັນ ໃນພາຍຫລັງ.
 8. ສ້າງອາຄານບ້ານເຮືອນໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບພື້ນທີ່ສ່ຽງໄພແຜ່ນດິນໄຫວ.

ລະຫວ່າງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ

 1. ຢ່າຕື່ນຕົກໃຈ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມສະຕິໃຫ້ສະຫງົບ ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ພາຍໃນເຮືອນກໍ່ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ, ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ນອກເຮືອນກໍ່ໃຫ້ຢູ່ນອກເຮືອນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍການໄດ້ຮັບບາດເຈັບເປັນເພາະການແລ່ນເຂົ້າອອກຈາກເຮືອນ.
 2. ຖາ້ຫາກຢູ່ໃນເຮືອນໃຫ້ຢືນ ຫລື ໝອບຢູ່ໃນສ່ວນຂອງເຮືອນທີ່ມີໂຄງສ້າງແຂງແຮງ ທີ່ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຫຼາຍ  ແລະ ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກປະຕູ, ລະບຽງ ແລະ ປະຕູປ໋ອງຢ້ຽມ.
 3. ຫາກຢູ່ໃນຕຶກອາຄານສູງ ຄວນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ໝັ້ນ ແລະ ຮີບອອກຈາກອາຄານໂດຍໄວ ໜີໃຫ້ຫ່າງຈາກສິ່ງທີ່ຈະລົ້ມທັບໄດ້.
 4. ຖ້າຢູ່ທີ່ກາງແຈ້ງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ສິ່ງຫ້ອຍແຂວນຕ່າງໆ ທີ່ປອດໄພພາຍນອກຄືທີ່ກາງແຈ້ງ.
 5. ຢ່າໃຊ້ທຽນ, ໄມ້ຂີດໄຟ ຫລື ສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟ ເພາະອາດຈະມີແກ໊ສຮົ່ວຢູ່ແຖວນັ້ນ.
 6. ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງຂັບລົດ ແມ່ນໃຫ້ຢຸດລົດ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນລົດ ຈົນກວ່າການສັ່ນສະເທືອນຈະຢຸດ.
 7. ຫ້າມໃຊ້ລິບໂດຍເດັດຂາດຂະນະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.
 8. ຫາກຢູ່ຊາຍຫາດໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກຊາຍຝັ່ງ ເພາະອາດເກີດຄື່ນນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຊັດເຂົ້າຫາຝັ່ງ.

ຫຼັງແຜນດິນໄຫວ

 1. ຄວນເບິ່ງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ບໍ ໃຫ້ປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນ.
 2. ຄວນຮີບອອກຈາກອາຄານທີ່ຖືກເສຍຫາຍທັນທີ ເພາະວ່າຖ້າເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຕາມມາ ອາຄານອາດເພ່ພັງລົງຕື່ມອີກ.
 3. ໃສ່ເກີບຮຸ້ມສົ້ນຕະຫຼອດ ເພາະອາດມີເສດແກ້ວ ຫຼື ວັດສະດຸແຫຼມຄົມອື່ນໆ ແລະ ສິ່ງວັດສະດຸຫັກພັງແທງ.
 4. ກວດສາຍໄຟທໍ່ນໍ້າ ທໍ່ແກດ ຖ້າແກ໊ສຮົ່ວ ໃຫ້ປິດວາວຖັ່ງແກດ ຍົກສະພານໄຟ ຫ້າມຈຸດໄມ້ຂີດໄຟ ຫຼື ດັງໄຟ ຈົນກວ່າໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີແກ໊ສ.
 5. ກວດສອບວ່າແກ໊ສຮົ່ວ ດ້ວຍການດົມກິ່ນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າໄດ້ກິ່ນໃຫ້ເປີດປະຕູໜ້າຕ່າງທຸກບ່ອນ.
 6. ໃຫ້ອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ສາຍໄຟຂາດ ແລະ ວັດສະດຸສາຍໄຟພາດຕິດ.
 7. ເປີດວິທະຍຸຟັງຄໍາແນະນໍາສຸກເສີນ ຢ່າໃຫ້ໂທລະສັບ ນອກຈາກຈໍາເປັນແທ້ໆ.
 8. ສໍາຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍຈາກທໍ່ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ທໍ່ນໍ້າເສຍ ກ່ອນໃຊ້.
 9. ຢ່າເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍສູງ ຫຼື ອາຄານເພ່ພັງ.
 10.  ຢ່າເຜີຍແຜ່ຂ່າວລື ແລະ ຂ່າວທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິ່ງ.