ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກ ແລະ ງົບປະມານຂອງແຜນງານຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໂພສະນາການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຫວ່າງວັນທີ 21 ສິງຫາ 2019 ຜ່ານມານັ້ນ ທ່ານ ວີໄລສັກ ສິດທິອຸດົມ ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຜນງານຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໂພສະນາການ ແລະ ການເຊື່ອງໂຍງກັບການຕະຫຼາດ ພາກໃຕ້ລາວນີ້ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ ປີ 2013 ຊິ້ນສຸດໃນປີ 2019 ປີນີ້, ເປັນໂຄງການນຳໃຊ້ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການ IFAD ແລະ ASAF, ມູນຄ່າໂຄງການຕາມສັນຍາ 18.858.000 $ : ໃນນັ້ນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 14.753.000 $ ແລະ ທຶນສົມທົບພາຍໃນ 4.105.000 $.ໂຄງການນີ້ແມ່ນ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 4 ອົງປະກອບຄື: 1) ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ສະໜັບສະໜູນຄົນທຸກຍາກ; 2) ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຊົນນະບົດ; 3) ການສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນ; 4) ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງພູມີອາກາດ: ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູໃນ 2 ເມືອງຄື:

ເມືອງພູວົງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ມີທັງໝົດ 48 ບ້ານ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2019 ຜ່ານມາ ແຜນງານໄດ້ສະໜອງທຶນທັງໝົດ 464.007$ ໃນນັ້ນ ມີກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການປູກພຶດຜັກສວນຄົວແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມູນຄ່າ 507,906$ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ມູນຄ່າ 82,033$ , ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໄດ້. 667 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າ 432,000$ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທຶນກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຂະໜາດຄົວເຮືອນ ຈຳນວນ 19 ແຫ່ງ ມີ 20 ບ້ານ, ເຊິ່ງຜົນງານໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມານັ້ນມີອັນພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານ ແຕ່ ກໍ່ຍັງມີຫລາຍ ອົງປະກອບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກແຜນງານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດມາຍທີ່ວາງໄວ້.ໂດຍສະເພາະ ບາງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ,ກຸ່ມການຜະລິດ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຢືນຍົງເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ປະສົບປະການພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ…
ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທ່ານ ບຸນເສີດ ເສດທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ແນະນຳວຽກງານຫລາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເປັນເຂັມທິດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການນຳ ກໍ່ຄື ວິຊາການ ໄດ້ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີວາງໃວ້.
ໂດຍ: ຍົມມະລາ