ພະຍາດຄໍທໍລະພິດ ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງຕ່ອມຄໍທໍລະພິດເຊີ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເຜົາຜານພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນອາການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ມັກໄປພົບແພດເມື່ອມີອາການໜັກ.

ສາຍເຫດ ແລະ ປັດໃຈສ່ຽງ ຂອງພະຍາດຄໍທໍລະພິດ

ພະຍາດຄໍທໍລະພິດບໍ່ມີສາຍເຫດ ຂອງການເກີດພະຍາດແທ້ຈີງແຕ່ໃນທາງການແພດ ເຊື່ອວ່າເກີດມາຈາກກຳມະພັນ ໂດຍຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ມັກຈະມີຄອບຄົວທີ່ເປັນພະຍາດຄໍທໍລະພິດຄືກັນ ສົມມຸດວ່າຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາເປັນພະຍາດຄໍທໍລະພິດ ເຮົາກໍ່ອາດຈະມີສິດເປັນຄໍທໍລະພິດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາຄົນອື່ນ ໃນເວລາທີ່ກິນເກືອໄອໂອດີນໃນປະລິມານຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍຈົນເກີນໄປ ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

3 ພະຍາດຄໍທໍລະພິດທີ່ຄວນລະວັງດັ່ງນີ້:

ພະຍາດຄໍທໍລະພິດຜະລິດຮໍໂມນເກີນ ຫຼື ຄໍທໍລະພິດເປັນພະຍາດ

  • ອາການຂອງຄໍທໍລະພິດທີ່ເປັນພະຍາດ ເຊັ່ນ: ມືສັ່ນ, ໃຈສັ່ນ, ມັກຮ້ອນ, ງຸດງິດ, ເຫື່ອອອກຫຼາຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ກິນຫຼາຍແຕ່ນໍ້າໜັກຫຼຸດຄືກັບມີການເຜົາຜານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ນໍ້າໜັກອາດຈະຫຼຸດລົງ 5-10 ກິໂລກຼາມ ພາຍໃນເວລາ 1 ເດືອນ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ.

ການຮັກສາແມ່ນການກິນຢາຕ້ານຄໍທໍລະພິດ ປະມານ 2 ປີ ສ່ວນໃນໄລຍະຍາວຫຼັງຈາກຢຸດຢາ ຕ້ອງມາກວດຄືນ ເພາະຫຼາຍຄົນເມື່ອຢຸດຢາກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກັບມາເປັນໃໝ່ 70%.

ຄໍທໍລະພິດຜະລິດຮໍໂມນຕໍ່າ

ຄົນເຈັບຄໍທໍລະພິດຜະລິດຮໍໂມນຕໍ່າ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີອາການກົງກັນຂ້າມ ກັບຄໍທໍລະພິດຮໍໂມນເກີນ ຄື:

  • ເມີນເສີຍ
  • ຂີ້ຖີ່
  • ເຈັບທ້ອງ
  • ຫາວນອນເລື້ອຍໆ
  • ນອນຫຼາຍ

ເຖີງຈະມີອາການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄົນຕຸ້ຍຈະຕ້ອງເປັນຄໍທໍລະພິດສະເໜີໄປ ເບື້ອງຕົ້ນສາມາດສັງເກດຕົນເອງໄດ້ຈາກພຶດຕິກຳໃນອາດີດ ກັບປັດຈຸບັນວ່າມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍໜ້ອຍຊຳໃດ ຫາກພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງຄວນໄປກວດເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ການຮັກສາຄໍທໍລະພິດທີ່ຜະລິດຮໍໂມນຕໍ່າ ນັ້ນຈະງ່າຍກ່ວາຄໍທໍລະພິດທີ່ຜະລິດຮໍໂມນເກີນ ເພາະສາມາດຮັກສາໄດ້ໂດຍການກິນຮໍໂມນຄໍທໍລະພິດເຂົ້າໄປ ເພື່ອໃຫ້ຮໍໂມນກັບມາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍສາມາດເຜົາຜານໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະຕ້ອງກິນໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

ກ້ອນຕ່ອມຄໍທໍລະພິດ

ອາການທີ່ເກີດຂື້ນ ຄົນເຈັບມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າມີກ້ອນເກີດຂື້ນທີ່ຕ່ອມຄໍທໍລະພິດໂດຍອາການອື່ນໆ ຍັງບໍ່ທັນເກີດ, ໃນກໍລະນີທີ່ພົບກ້ອນຕ່ອມຄໍທໍລະພິດ ຄົນເຈັບມັກກັງວົນວ່າຈະເປັນມະເຮັງ ຫຼື ບໍ່? ຊື່ງຄໍາຕອບຄືບໍ່ຈໍາເປັນສະເໝີໄປ ໂດຍການຈະຮູ້ວ່າຜົນວ່າເປັນມະເຮັງ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ? ຈະຕ້ອງເຈາະກ້ອນຕ່ອມຄໍທໍລະພິດເພື່ອນຳເຊວໄປກວດ ໂດຍຜ່ານມາພົບວ່າມີພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນທີ່ກວດພົບວ່າເປັນມະເຮັງ ນອກນັ້ນກໍ່ເປັນພຽງກ້ອນທໍາມະດາທີ່ບໍ່ໄດ້ມີອັນຕະ ລາຍຫັຍງ ເຊີ່ງຫາກກ້ອນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນແພດກໍ່ບໍ່ຄວນແນະນໍາໃຫ້ຜ່າຕັດ ເພາະບໍລິເວນນັ້ນມີເສັ້ນສຽງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ຄວນເບີ່ງອາການຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ເມື່ອພົບອາການຜິດປົກກະຕິທີ່ຕ່ອມຄໍທໍລະພິດຕາມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຄວນຮີບພົບແພດເພື່ອເຂົ້າການຮັກສາຢ່າງຮີບດ່ວນ.