ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດລະດູຝົນຊາວກະສິກອນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ 100% ແຕ່ຜົນຜະລິດເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ຕັ້ງໄວ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ. ອີງຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2019 ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 156.767 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ນາປີ 34.287 ເຮັກຕາ, ເຂົ້າໄຮ່ 10.480 ເຮັກຕາ ແລະ ປູກພືດຕ່າງໆ 112.000 ເຮັກຕາ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີປັກດໍາຕົວຈິງໄດ້ 32.747,49 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 95,51% ຂອງແຜນການ. ມີເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ 3.687,76 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 29.017,73 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,31 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 125.152,74 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເນື້ອທີ່ຫຼຸດລົງ 4.546,09 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ 27.015,48 ໂຕນ, ເຂົ້າໄຮ່ເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 10.480 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດຕົວຈິງ 11.185,11 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 106,73% ຂອງແຜນການ.

ປະຈຸບັນແມ່ນເກັບກູ້ສໍາເລັດແລ້ວ 100% ເສຍຫາຍຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ 1.452 ເຮັກຕາກວ່າ ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 9.732 ເຮັກຕາກວ່າ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 1,68 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 16.324 ໂຕນກວ່າ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເນື້ອທີ່ຫຼຸດລົງ 683 ເຮັກຕາກວ່າ, ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ 7.696 ໂຕນ. ການປູກພືດລະດູຝົນເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 112.000 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດຕົວຈິງ 110.371 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 98,54% ຂອງແຜນການ ປະຈຸບັນເກັບກູ້ສໍາເລັດ 100% ມີເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ 1.452 ເຮັກຕາກວ່າ, ເນື້ອທີ່ເກັບກູ້ຕົວຈິງ 105.264 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 11,56 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ. ຜົນຜະລິດ 1.216,427 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເນື້ອທີ່ຫຼຸດລົງ 2.557 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ 189.423 ໂຕນກວ່າ. ສໍາລັບການຜະລິດພືດລະດູແລ້ງປີ2019-2020 ນີ້ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 16.891 ເຮັກຕາ; ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງແຜນການທັງໝົດ 2.300 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,75 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທັງໝົດ 10.929 ໂຕນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນຕົກກ້າໄດ້ 32,05% , ແນວປູກ 46.018 ກິໂລ, ກຽມດິນໄດ້ 533,92 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 23,21% ແລະ ປັກດໍາໄດ້ 148,64 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 6,46% ຂອງແຜນການ. ປູກພືດເນື້ອທີ່ແຜນການທັງໝົດ 14.591 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜະລິດຕະພາບ 6,66 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 97.217 ໂຕນ. ມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 3.903,39 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 26,75% ຂອງແຜນການ; ສະເພາະການປູກພືດລະດູແລ້ງປີນີ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ພືດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ໂດຍສະເພາະການປູກໝາກໂມຢູ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ມີທັງໝົດ 1.534 ເຮັກຕາ ປະຈຸບັນປູກສໍາເລັດແລ້ວ 785 ເຮັກຕາ, ປູກຖົ່ວເຫຼືອງຟັກສົດຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ແຜນການ 240 ເຮັກຕາ ປະຈຸບັນກໍາລັງກຽມດິນໄດ້ 422 ເຮັກຕາ ປູກສໍາເລັດແລ້ວ 147 ກວ່າເຮັກຕາ. ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດລະດູແລ້ງປີນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ທາງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໃນການປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຫົວທີ ໂດຍຖືເອົາ 3 ວັນກະສິກໍາເປັນມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ພ້ອມແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຊຸກຍູ້ຢູ່ບັນດາແຕ່ລະເມືອງ ກະກຽມແຜນການຕ້ານແລ້ງຕ້ານຖ້ວມ, ແຜນປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕູພືດ, ກະກຽມແນວພັນພືດເຂົ້າ, ຈັກສູບນໍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດແຕ່ຫົວທີ ແລະ ຄາດວ່າການຜະລິດລະດູແລ້ງປີນີ້ຈະສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

Medialaos