ມະເຮັງເຕົ້ານົມແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຜູ້ຍິງທົ່ວໂລກ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປັດຈຸບັນແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີຂື້ນໄປໃຫ້ມາກວດເອັກສະເລເຕົ້ານົມ ຫຼື ແມມໂມແກຣມປີລະ 1 ເທື່ອ ແລະ ຜູ້ຍິງອາຍຸ 20 ປີຂື້ນໄປ ກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົນເອງເປັນປະຈຳຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະເທື່ອ ໃນໄລຍະເວລາ 7-10 ນັບຈາກມື້ທຳອິດຂອງປະຈຳເດືອນ.

ການກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົນເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າເຕົ້ານົມປົກກະຕິຂອງເຮົາເປັນຢ່າງໃດ ເມື່ອເລີ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນກໍ່ຈະຮູ້ກ່ອນ ແລະ ຮີບໄປພົບແພດ ຫາກໂຊກຮ້າຍເປັນມະເຮັງກໍ່ເປັນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ມີໂອກາດເຊົາໄດ້ໄວຂື້ນ ຂັ້ນຕອນຂອງການກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົນເອງມີຢູ່ 3 ຂັ້ນຕອນຫຼັກຄື: ເບີ່ງ, ນວດ ແລະ ບີບ ເລີ່ມຈາກການເບີ່ງເຕົ້ານົມຂອງຕົນເອງໃນແວ່ນ ປະກອບດ້ວຍ 3 ທ່າໄດ້ແກ່:

ທ່າທີ 1 ຢືນກົງແຂນໃກ້ຕົນຕົວ ແລ້ວປຽບທຽບບໍລິເວນເຕົ້ານົມທັງ 2 ຂ້າງຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດ ຮູບຮ່າງ ຮອຍບວມ ຮອນຍານ ສີ ແລະ ການບວມຂອງຜິວໜັງ ມີເສັ້ນເລືອດຢູ່ຜິວໜັງຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່ ລັກສະນະຂອງຫົວນົມ ແລະ ປາຍນົມ ຈາກນັ້ນກໍ່ໝູນຕົວເລັກໜ້ອຍເພື່ອສັງເກດດ້ານຂ້າງຂອງເຕົ້ານົມທັງສອງຂ້າງນຳ.

ທ່າທີ 2 ຍົກມືທັງ 2 ຂ້າງຂື້ນກາຍຫົວຮ່ວມກັບຢັບແຂນຂື້ນລົງ ເພື່ອສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະສາມາດສັງເກດຮອຍບວມຂອງຜິວໜັງບໍລິເວນເຕົ້ານົມທີ່ເກີດຈາກການດືງຈະເຫັນແຈ້ງຂື້ນ ເນື່ອງຈາກລາຍທີ່ເປັນມະເຮັງອາດຈະມີການດືງ ຂອງເນື້ອເຫຍື່ອໃຫ້ເກີດຮອຍບວມໄດ້.

ທ່າທີ 3 ເອົາມືຈັບແອວ ທັງ 2 ຂ້າງ ກົດ ແລະ ປ່ອຍມືເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອໜ້າເອີກເຄັງ ແລະ ໂນ້ມຕົວໄປທາງໜ້າເພື່ອໃຫ້ສັງເກດຮອຍດືງຂອງຜິວໜັງໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

ທ່າທີ 4 ຄືການນວດເຕົ້ານົມ ຄວນເຮັດໃນທ່ານັ່ງ ແລະ ທ່ານອນ ໂດຍໃຊ້ນີ້ວຊີ້ ນີ້ວກາງ ແລະ ນີ້ວນາງບໍລິເວນຂ້າງຂອງປາຍນີ້ວມື ເນື່ອງຈາກເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ໄວຕໍ່ການສຳພັດ ການນວດເຕົ້ານົມ ຕ້ອງນວດໃຫ້ທົ່ວພື້ນທີ່ຂອງເຕົ້ານົມ.

ເລີ່ມຈາກການກວດໂດຍທ່ານອນຍົກແຂນໜູນຫົວ ອາດໃຊ້ຜ້າແພມ້ວນ ຫຼື ໃຊ້ໝອນຂະໜາດນ້ອຍສອດຮອງບໍລິເວນຫຼັງ ແລະ ບ່າທີ່ຕ້ອງການກວດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນໜ້າເອີກດ້ານນັ້ນແອ່ນຂື້ນມາເລັກໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດນວດໄດ້ແຈ້ງຂື້ນ ໂດຍໃຊ້ປາຍນີ້ວມື ທັງ 3 ນີ້ວ ນວດໃນລັກສະນະວົນເປັນກົ້ນຫອຍນ້ອຍໆ ໃຫ້ທົ່ວເຕົ້ານົມ ກົດໃນລະດັບຄວາມແຮງ 2 ລະດັບຄື: ລະດັບຕື້ນລົງໄປຈາກຜິວໜັງເລັກໜ້ອຍ ແລະ ລະດັບທີ່ເລີກລົງໄປ ໂດຍທິດທາງໃນການນວດສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ນວດໃນແນວວົງກົມ ຫຼື ກົ້ນຫອຍ ນວດໃນແນວຂື້ນລົງ ນວດໃນແນວລັດສະໝີ ດ້ວຍການນວດບໍລິເວນຂີ້ແຮ້ໃນທ່ານັ່ງ ຫຼື ທ່າຢືນ ໂດຍການຫ້ອຍແຂນລົງເພື່ອໃຫ້ກ້າມເນື້ອໜ້າເອີກຍານ ເຮັດໃຫ້ສາມາດນວດຂີ້ແຮ້ໄດ້ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄືການນວດບໍລິເວນຮອບຫົວນົມວ່າມີຂອງແຫຼວ ຫຼື ເລືອດອອກຈາກຫົວນົມ ຫຼື ບໍ່ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມນີ້ມນວນ ບໍ່ຄວນນວດບໍລິເວນຫົວນົມແຮງ.

ບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍໆ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກວດເຕົ້ານົມດ້ວຍຕົນເອງຕາມຄຳແນະນຳ ກັບກວດພົບການຜິດປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ມາໂຮງໝໍ ເພາະອາຍແພດ ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວບໍ່ຄວນເອົາແບບຢ່າງຜິດໆ.