ສຳລັບໄມ້ທີ່ພວກເຮົາສາມາດປູກເຫັດໄດ້ແມ່ນເກືອບວ່າທຸກຊະນິດຂອງໄມ້ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ, ຕົ້ນໝາກຂາມ, ໄມ້ສັກ, ຕົ້ນໝາກກະຖິນ ແລະ ອື່ນໆ ເຫັດທີ່ນິຍົມປູກເຊັ່ນ: ເຫັດຫູໜູ, ເຫັດນາງລົມ, ເຫັດຂອນ, ເຫັດລົມ ແລະ ເຫັດຫອມ ເປັນຕົ້ນ

ມື້ນີ້ເຮົາມາຮຽນຮູ້ວິທີປູກເຫັດນຳກັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເລີ່ມຕົ້ນກະກຽມຂອນໄມ້ ຄວນມີເສັ້ນຜ່າກາງປະມານ 10-15 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ມີຄໍາຖາມວ່ານ້ອຍກວ່ານີ້ໄດ້ບໍ? ຕອບວ່າໄດ້ ແຕ່ມັນຈະເນົ່າເປື່ອຍໄດ້ໄວ ຄວາມຍາວ 1-1.2 ແມັດ ໄມ້ຕ້ອງສົດ ໄມ້ມີຢາງໃຫ້ຕັດຖີ້ມ 7 ມື້.

2. ຄວນເຈາະຮູດ້ວຍສະວ່ານ ໄມ້ທີ່ເຈາະໃຫ້ມີ 5-6 ຮູ ເລີກປະມານ 3-5 ຊັງຕີແມັດ ຫ່າງຈາກກັນປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ

3. ການໃສ່ຫົວເຊື້ອເຫັດມີ 2 ແບບຄື: ໃສ່ແບບແກ້ວເຟືອງ ໃສ່ຫົວເຊື້ອເຫັດລົງໄປຮູລະ 3-4 ເມັດ ຖ້າມັນເປັນກ້ອນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ ແລ້ວຢັດລົງໄປໃນຮູທີ່ເຮົາເຈາະໄວ້ ໃຊ້ໄມ້ຕອກໃຫ້ແໜ້ນໆ ແລ້ວເອົາຝາແກ້ວອັດລົມປົກຝາປິດໂດຍໃຊ້ຄ້ອນຕີໆ ຄ່ອຍໆ ບ່ອນຝາໃຫ້ຈົມລົງໄປໃນຂອນໄມ້

4. ການບົ່ມເຊື້ອຫົວໃຈສຳຄັນ ເພາະການປູກເຫັດໃສ່ຂອນໄມ້ ຂອນໄມ້ທີ່ໃສ່ເຊື້ອເຫັດແລ້ວ ຄວນໄປວາງໄວ້ບ່ອນທີ່ມີຮົ່ມ, ບ່ອນທີ່ມີລົມລ່ວງດີ, ໂກນຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ບໍ່ມີລົມແຮງ ແລະ ຕ້ອງການຊອກຫາວັດສະດຸຮອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂອນໄມ້ຖືກພື້ນໂດຍຕົງ

ຈັດວາງຂອນໄມ້ໃນແບບທາງຍາວ ກອງໄມ້ໃຫ້ສູງ 1-1,5 ແມັດ ຄວນປີ້ນກອງໄມ້ ແລະ ພິກໄມ້ທຸກໆ 15 ມື້ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນໃຍກະຈາຍໄປທົ່ວໄມ້ ສໍາລັບໄລຍະພັກຜ່ອນໄມ້ ເຫັດຫູໜູພັກໄວ້ 2-3 ເດືອນ, ເຫັດຂອນຂາວ ແລະ ເຫັດລົມ 4-6 ເດືອນ

5. ເອົາຂອນໄມ້ທີ່ບົ່ມເຊື້ອເຫັດພໍແລ້ວ ລົງໄປແຊ່ນໍ້າ ປະມານ 18-24 ຊົ່ວໂມງ ຕ້ອງໃຫ້ຈົມລົງ

6. ກ່ອນທີ່ຈະນຳເຂົ້າເຮືອນ ໃຫ້ໃຊ້ຄ້ອນທຸບຫົວໄມ້ທັງສອງຂ້າງເພື່ອກະຕຸ້ນເສັ້ນໃຍເຫັດ

7. ວາງຂອນໄມ້ໃນຮູບແບບເຜົາເຂົ້າຫຼາມ ຫົດນໍ້າໃນເຮືອນ ແລະ ຂອນໄມ້ ມື້ລະ 2-3 ເທື່ອ/ຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 4-5 ມື້ ເຫັດຈະເລີ່ມເບັ່ງບານ, ອອກດອກ ແລະ ສາມາດເກັບໄດ້ພາຍໃນ 4-5 ມື້

ເຫັດແຕ່ລະຊະນິດສາມາດເກັບໄດ້ 10-12 ມື້ ປະມານ 1 ອາທິດ ເຫັດຈະອອກດອກ ເມື່ອເກັບແລ້ວໃຫ້ພັກຂອນໄມ້ໄວ້ເປັນເວລາ 2 ມື້ ແລ້ວເລີ່ມຫົດນໍ້າອີກ

ສຳລັບຂອນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຫັດອອກດອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັນເປັນເວລາດົນ 2-3 ປີ