ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສະຫາຍ ຄຳລຽນ ສີມມະວົງ ວ່າການຫົວໜ້າທະນະຄານພັດທະນາລາວສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງໜ່ວຍພັຕົນໃນທ້າຍ ເດຶອນ ທັນວ່າປີ 2019 ນີ້ວ່າ: ໃນໄລ 5 ປີຜ່ານທະນາ ຄານພັດທະນາລາວສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງວຽກງານວິຊາສະເພາະເຊີ່ງມັນສະແດງອອກຄື: ໃນປີ 2014 ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າທັງໝົດ 20.534 ບັນຊີ ແລະມາຮອດປີ 2019 ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ 26.071 ບັນຊີ, ເພີ້ມຂື້ນ 127%, ມີຕູ ATM ທັງໝົດ 7 ໜ່ວຍມາຮອດປີ 2019 ມີຕູ ATM ທັງໝົດ 12 ໜ່ວຍເພີ້ມຂື້ນ 171%, ມີລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ATM 6.510 ບັດ ແລະມາໃນປີ 2019 ມີລູກຄ້າໃຊ້ບັດ 11.886 ບັດ, ເພີ້ມຂື້ນ 183%, ມີລູກຄ້າໃຊ້ບັດ Mobile Banking(LDB trust)ໃນປີ 2014 ນີ້ 0 ລາຍ ແລະມາຮອດປີ 2019 ນີ້ມີ 645 ລາຍ , ລູກຄ້າໃຊ້ບັດ SMS Alert ໃນປີ 2014 300 ກວ່າລາຍ, ມາຮອດປີ 2019 ມີ 474 ລາຍ, ເພີ້ມຂື້ນ 153%, ລູກຄ້າຕົວແທນ Trust pay ໃນປີ 2014 ມີ 0 ແລະມາຮອດປີ 2019 ມີ 114 ຕົວແທນ ແລະຕົວແທນເຄື່ອງຮູດບັດ POS ໃນປີ 2014 ມີ 3 ຕົວແທນ ແລະມາຮອດປີ 2019 ມີ 6 ຕົວແທນ, ເພີ້ມຂື້ນ 200%,

ດ້ານເງິນຝາກໃນປີ 2014 ຕາມແຜນ 186 ຕື້ກີບ, ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ 206,77 ຕື້ກີບເກີນແຜນ 111%, ປີ 2015 ຕາມແຜນການ 251,10 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 233,54 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 93%, ປີ 2016 ແຜນ 263,32 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 242,76 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 92%, ໃນປີ 2017 ແຜນ 269,79 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 245,93 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 91%, ປີ 2018 ແຜນ 280,48 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 267,62 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 95% ແລະໃນປີ 2019 ແຜນແມ່ນ 283,63 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດຮອດເດຶອນທີ 6 ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 288,73 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 102%, ດ້ານສິນເຊື້ອໃນປີ 2014 ຕາມແຜນແມ່ນ 179,20 ຕື້ກີບ ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ 156,94 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 88%, ໃນປີ 2015 ແຜນ 185 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 197 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 106% ປີ 2016 ແຜນມີ 214,24 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 242,76 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 113%, ປີ 2017 ແຜນ 253,07 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 223,24 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 88%, ປີ 2018 ແຜນ 234,62 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 164,29 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 70% ແລະປີ 2019 ຕາມແຜນ 153,56 ຕື້ກີບ, ໃນ 6 ເດຶອນ ປະຕິບັດໄດ້ 106,24 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 69%

ດ້ານລາຍຮັບໃນປີ 2014 ແຜນ 53,95 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 42,73 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 79% ປີ 2015 ແຜນ 43,77 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 35,08 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 80% ປີ 2016 ແຜນການ 34,62 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 41,53 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 120%, ໃນປີ 2017 ແຜນ 40,02 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 84,79 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 212% ແລະປີ 2018 ແຜນ 88,32 ຕື້ກີບປະຕິບັດໄດ້ 95,74 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 108%, ສະເພາະປີ 2019 ແຜນ 186,66 ຕື້ກີບ, 6 ເດຶອນປະຕິບັດໄດ້ 221,59 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 119%, ດ້ານລາຍຈ່າຍໃນປີ 2014 ຕາມແຜນ 53,85 ຕື້ກີບປະຕິບັດໄດ້ 40,63 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 75% ປີ 2015 ແຜນ 40,67 ຕື້ກີບປະຕິບັດໄດ້ 32,65 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 80%, ໃນປີ 2016 ແຜນ 30,67 ຕື້ກີບປະຕິບັດໄດ້ 35,02 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 114% ແລະປີ 2017 ແຜນ 33,95 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 98,13 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 289%, ສະເພາະປີ 2018 ແຜນ 79,04 ຕື້ກີບປະຕິບັດໄດ້ 203,38 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 257% ແລະປີ 2019 ແຜນ 186,46 ຕື້ກີບ 6 ເດຶອນຕົ້ນປີປະຕິບັດໄດ້ 226,82 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 122%
ທິດທາງຕໍ່ໜ້າເພີ້ມທະວີຄວາມສາມະຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນ, ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ເຮັດວຽກເປັນໜູ່ຄະນະແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນ, ເວົ້າ ແລະປຕິບັດຕາມມະຕິ, ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຂື້ນກັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ, ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນລຸ້ມຕ້ອງຂື້ນກັບຂັ້ນເທິງເຄື່ອນໃຫວຕາມແນວທາງຂອງພັກບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ານຕາຕະລາງເງິນຝາກ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງທະນະຄານ, ພ້ອມທັງແນວ ທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆລົງໂຄສະນະເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າ, ເມືອງ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະການລະດົມເງິນຝາກຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 10-15% ຕໍ່ປີເມືອທຽບໃສ່ຍອດເຫຼືອຂອງແຕ່ລະປີ, ເອົາ ໃຈໃສ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເກັບກຳຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບການສະເໜີສິນເຊືອໃໝ່ຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄອງກັບລະບຽບຫຼັກການ ແລະຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໜີ້ເສຍ, ການຂະຫຍາຍສິນເຊື້ອໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 10% ຕໍ່ປີເມືອທຽບໃສ່ຍອດສິນເຊື້ອປີ ຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດີ, ມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ້ ແລະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ
medialaos salavan