ໃນ 1 ປີຜ່ານມາສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມສິດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ຕົວເລກຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.
ທ່ານ ຢາງເຊັງ ຊິງຢາງ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ໄດ້ 1 ວິສາຫະກິດ ເທົ່າກັບ 8,33% ຂອງແຜນການປີ, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດໄດ້ທັງໝົດ 919 ຄົນ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 83,16% ໃນນີ້ພາກລັດ 271 ຄົນ ເທົ່າກັບ 774,28% ຂອງແຜນປີ, ພາກວິສາຫະກິດໄດ້ 611 ຄົນ ເທົ່າກັບ 61,1% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ມີຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈ 37 ຄົນ ເທົ່າກັບ 52,85% ຂອງແຜນປີ. ປະຈຸບັນແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຜູ້ປະກັນຕົນຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວທັງໝົດເກືອບ 21 ພັນຄົນ ບໍ່ລວມພາກສ່ວນ ປກຊ, ປກສ ໃນນີ້ພາກລັດມີ 12.655 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ 8.067 ຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈມີ 204 ຄົນ. ມີວິສາຫະກິດຈ່າຍເງິນສົມທົບທັງໝົດມີ 55 ວິສາຫະກິດ, ເກັບເງິນປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ທັງໝົດ 28 ຕື້ 403 ລ້ານກວ່າກີບ;

ໃນນີ້ 8% ພາກລັດໄດ້ 19 ຕື້ 688 ລ້ານກວ່າກີບ, ຫັກ 0,75% ຈາກອຸດໜູນໄລຍະຍາວ 376 ລ້ານກວ່າກີບ, 11,5% ພາກວິສາຫະກິດໄດ້ 8 ຕື້ 177 ລ້ານກີບ ແລະ 9% ຜູ້ສະໝັກໃຈ 106 ລ້ານກວ່າກີບ. ປະຈຸບັນຜູ້ປະກັນຕົນຈ່າຍເງິນສົມທົບມີທັງໝົດ 20.926 ຄົນ, ພາກລັດມີ 12.655 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ 8.067 ຄົນ, ຜູ້ສະໝັກໃຈ 204 ຄົນ. ປະຈຸບັນວິສາຫະກິດຂຶ້ຶນທະບຽນທັງໝົດ 64 ວິສາຫະກິດ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ 10.791 ຄົນ, ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ປີ 2019 ມີ 611 ຄົນ, ວິສາຫະກິດຈ່າຍເງິນສົມທົບແລ້ວມີ 55 ວິສາຫະກິດ, ມີຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ 8.067 ຄົນ, ໄດ້ອອກບັດໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ທັງໝົດ 1.608 ບັດ. ພ້ອມກັນນີ້ຜູ້ເກີດສິດໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບມີ 26.605 ຄົນ ໃນນີ້ຜູ້ປະກັນຕົນ 12.655 ຄົນ, ຄູ່ສົມລົດ 5.687 ຄົນ ແລະ ລູກ 8.263 ຄົນ ສ່ວນການບໍລິການສະໜອງແກ້ໄຂອຸໜູນ ຂອງສູນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຂວງໄຊຍະບູລີພາກລັດມີ 3.459 ຄົນ, ອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ 681 ຄົນ ໃນນີ້ເສຍຊີວິດ 99 ຄົນ, ອຸດໜູນໄລຍະຍາວ 2.778 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດຮັບອຸດໜູນ 692 ຄົນ ໃນນີ້ອຸດໜູນຫວ້າງງານ 325 ຄົນ, ອຸດໜູນເກີດລູກ 288 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 24 ຄົນ, ອຸດໜູນເຈັບປ່ວຍ 35 ຄົນ, ອຸດໜູນບໍານານ 15 ຄົນ, ອຸດໜູນເສຍກໍາລັງແຮງງານ 4 ຄົນ, ເສຍອົງຄະ 1 ຄົນ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ 1.134 ເທື່ອຄົນ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury