ທ່ານ ຂັນຕີ ສີລະວົງສາ ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາອົງຄະນະພັກເມືອງຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າ ແລະເອົາໃຈໃສ່ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງໃຫ້ມີກາຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຫລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ບວກກັບພວກເຮົາໄດ້ມີການດັດແກ້ຖານລາຍຮັບຄືນໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ, ສະເລ່ຍແລ້ວໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງເມືອງມີການຫັນປ່ຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະທັນສະໄຫມ ເທື່ອລະກ້າວ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ 7,10%, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃນລາຄາປັດຈຸບັນໄດ້ 629,37 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,84 ເທົ່າ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 16,31 ລ້ານກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 2.038,86 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຂົງເຂດທີ່ມີບົດບາດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນ ຂົງເຂດບໍລິການ ກວມເອົາ 50,26% ຂອງ GO , ໃນນັ້ນ ວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມີບົດບາດສໍາຄັນກວ່າຫມູ່; ຮອງລົງມາແມ່ນຂົງເຂດກະສິກໍາ ກວມເອົາ 37,10% ຂອງ GO ເຊິ່ງພົ້ນເດັ່ນກວ່າຫມູ່ ແມ່ນລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ນອກຈາກນີ້ ແມ່ນເຂົ້າ, ພືດສະບຽງອາຫານ, ພືດອຸດສະຫະກໍາ; ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບັນລຸໄດ້ 22,15 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 96% ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,47 ຕື້ກີບ; ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສາເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດທີ່ຂຶ້ນກັບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມກົນໄກຕະຫລາດ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຄົງທີ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແນໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ປະຈຸບັນ ສາມາດສ້າງບ້ານຕົວແບບດ້ານກະສິກໍາໄດ້ 12 ບ້ານ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກໍາລັງແຮງຂອງບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດຢ່າງແຂງແຮງ, ທົ່ວເມືອງມີໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 93 ແຫ່ງ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງເສີມອຸດສະຫະກໍາຈັກສານ, ຕໍ່າແຜ່ນແພ, ແກະສະຫລັກໄມ້ ແລະອຸດສະຫະກໍາເບົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຫົວໜ່ວຍຫັດຖະກໍາທັງໝົດ 143 ຄອບຄົວ, ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ການຜະລິດສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງ ໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງກາໝາຍ ໂອດັອບ (ODOP) 1 ຫົວໜ່ວຍ ທ-ຍໃສ່ 5 ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດ ກວມເອົາ 86,90%, ດ້ານຄົມມະນາຄົມໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວອອກສູ່ຊົນນະບົດ ແລະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກບ້ານຂອງເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຕາມທິດທັນສະໄຫມ,
ນອກນີ້ ມີຫຼາຍບ້ານໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະໄດ້ກາຍເປັນບ້ານພັດທະນາ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 4 ບ້ານ, ມີບ້ານໃຫຍ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ໄດ້ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນໜໍ່ແໜງໃໝ່ ໃນການເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ.

ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ