ວິທີແກ້ບັນຫາລົດຄັວນດຳ

  1. ສ້ອມແປງສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລົດເຊັ່ນ: ປ່ຽນລູກສູບ, ແຫວນລູກສູບ ແລະ ຄວ້ານກະບອກລູກສູບ.
  2. ກວດປໍ້າຈ່າຍນໍ້າມັນ ໂດຍເອົາເຂົ້າສູນບໍລິການ.
  3. ປ່ຽນໄສ້ກອງອາກາດໃໝ່.
  4. ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງ ຕາມໄລຍະເວລາ.
  5. ປັບປຸງລົດເຮັດວຽກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
  6. ລ້າງທໍ່ໄອເສຍ.