ຄວາມສະອາດສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ຖ້າເຮັດຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບກົງກັນຂ້າມ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ສະບູແບັກທີເຣຍຈາກຫົວຈົນຮອດຕີນ.

ສະບູລ້າງມື, ສະບູລ້າງໜ້າ ຫຼື ສະບູອາບນໍ້າ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານເສຍຫາຍໄດ້ ການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າບາງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຢູ່ເທິງຜິວໜັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ດີທີ່ຊ່ວຍໃນການທຳລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ການໃຊ້ສະບູທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ບວກກັບການຖູເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງສາມາດທຳລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ທໍາລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ດີໄດ້, ເຮັດໃຫ້ຜິວອ່ອນລົງ ແລະ ຖືກໂຈມຕີຈາກເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.