• ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ, ບຸກຄົນໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຄະນະສະເພາະກີດໄດ້ແຈ້ງອອກ, ປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຊັກຊວນຜູ້ອື່ນຮ່ວມເຮັດນຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປະຕິບັດຫຼັກການອານາໄມ, ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອໄປໃສ່ຜູ້ອື່ນເປັນຕົ້ນ.
  • ການຢູ່ ໄລຍະຫ່າງກັນ 1 ແມັດ, ຫຼີກລ້ຽງອອກໄປສະຖານທີ່ແອອັດ, ຫຼີກລ້ຽງການຈັດງານ ຫຼື ໄປຮ່ວມງານຕ່າງໆທີ່ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ, ມາລະຍາດໃນການໄອ-ຈາມ, ໝັ່ນລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫຼື ໃຊ້ເຈວລ້າງມື, ອະນາໄມ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ.

Medialaos MMD