ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 02/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ກ່ຽວກັບ ໃຫ້ໂຈະການດຳເນີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ທຸກກິດຈະກຳການກະກຽມດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນທົ່ວອົງຄະນະພັກຂັ້ນຕົນ

Medialaos MMD