ໃນໄລຍະມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ໄດ້ມີລາຄາສູງ ແລະ ບາງສິນຄ້າກໍຂາດຕະຫລາດ ເພາະ ຜູ້ຄົນໄດ້ຊື້ແຮໄວ້ຊົມໃຊ້ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ. ຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງຫ້າມກັກຕຸນສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ. ເພື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນການດໍາຊີວິດປະຈໍາວັນ ໄດ້ມີ ການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ບຸກຄົນ ໄດ້ມີຄວາມສະມັກໃຈຈັດການບໍລິຈາກ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ບາງບ້ານໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຈກຢາຍ ເຂົ້າສານ, ໄຂ່, ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ອື່ນໆ…ການບໍລິຈາກດັ່ງກ່າວໄດ້ ດຶງດູດເອົາມວນຊົນຈໍານວນຫລວງມາເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງແອອັດ. ມວນຊົນສ່ວນຫລວງຫລາຍບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ບໍ່ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ໃນການເຂົ້າຮັບເອົາສິນຄ້າ. ການຈັດກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມມວນຊົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເປັນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ  ເປັນການຂັດກັບມາດຕະການຂອງລັດຖະບານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາສັ່ງເລກທີ 06.

ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ຜູ້ປະກອບການ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ກ່ອນຈະດໍາເນີນການບໍລິຈາກເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ຢູ່ບໍລິເວນເຮືອນຂອງຕົນ ຫລື ຢູ່ຕາມສະຖານີທີ່ ສາທາລະນະຕ່າງໆ ຫລືຈະຈັດດ້ວຍຮູບການໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ຄວນດໍາເນີນການໂດຍພາລະການ, ຈະຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກຄະນະປົກຄອງບ້ານ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຫລີກການເຕົ້າໂຮມມວນຊົນຢ່າງແອອັດ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ. ການບໍລິຈາກເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກໃຫ້ເຖິງແຕ່ລະຄອບຄົວສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຫລາຍ ຮູບການ ແລະ ວິທີການ. ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາຮູບການທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ສະນັ້ນ ຜູ້ບໍລິຈາກເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງມວນຊົນເປັນກົກ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຂອງລັດຖະບານ.

ໂດຍ: ຊຽງນ້ອຍໂຈລະໂຕ