ການຝຶກຝົນມາລະຍາດໃນການເວົ້າມີດັ່ງນີ້:

1) ຕ້ອງຮູ້ວິທີການເວົ້າກ່າວຄຳທັກທາຍ ເມື່ອມີຄົນແນະນໍາໃຫ້ຂື້ນໄປເວົ້າຄວນລຸກຂຶ້ນເວົ້າແບບໝັ້ນໃຈ ຄວນຢຸດໄລຍະຫ່າງໃນການເວົ້າເລັກໜ້ອຍ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ທັກທາຍຄຳເວົ້າທີ່ເໝາະສົມ.

2) ຕ້ອງເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ຜູ້ເວົ້າທີ່ດີຕ້ອງເປັນຄູ່ສົນທະນາທີ່ດີ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຟັງຄົນອື່ນ ໃນກໍລະນີທີ່ປະຊຸມເມື່ອມີສຽງຕົບມື ຫຼື ສຽງຫົວໃນເວລາເວົ້າ ຄວນຢຸດຕົບມື ຫຼື ສຽງຫົວຊົ່ວຄາວ ລໍຖ້າສຽງຂອງມັນອ່ອນລົງ ຫຼື ຢຸດແລ້ວຈີ່ງເວົ້າຕໍ່ໄປ ຖ້າຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຄວນຢຸດເວົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນມີການສົນທະນາເມື່ອເວົ້າຈົບຢຸດເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຊົ່ວຄາວ ກົ້ມຫົວໃຫ້ຜູ້ຟັງແລ້ວກັບມານັ່ງບ່ອນເກົ່າ.

3) ຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມ ເມື່ອຜູ້ຟັງບາງຄົນຮ້ອງໃສ່ ຫຼື ເຍາະເຍີ້ຍໃນລະຫວ່າງທີ່ເຮົາກຳລັງເວົ້າ ຜູ້ເວົ້າຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ, ໃຈເຢັນ, ຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ ແລະ ກິລິຍາມາລະຍາດກໍ່ໃຫ້ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຕ້ອງອອກສຽງເວົ້າທໍາມະດາຕາມປົກະຕິໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

4) ບໍ່ຄວນໃສ່ຮ້າຍ ຫຼື ຂົ່ມຂູ່ຜູ້ຟັງ ເມື່ອເວົ້າໃນກອງປະຊຸມຢ່າເວົ້າໂອ້ອວດ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຄຳເວົ້າດູຖູກ, ໃສ່ຮ້າຍ ຫຼື ຂົ່ມຂູ່ໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ.

5) ຕ້ອງຮູ້ວິທີການໃຊ້ຄຳເວົ້າສຸພາບ ເມື່ອມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ກົງກັບຄົນອື່ນໃນເວລາສົນທະນາ ບໍ່ຄວນເວົ້າແບບຫຍາບຄາຍ, ຮຸນແຮງ, ແຕ່ຄວນຮູ້ທີ່ຈະເວົ້າຂອບໃຈ, ຂໍໂທດ ຫຼື ເສຍໃຈໃນໂອກາດທີ່ເໝາະສົມ.