1. ປະເມີນຕົນເອງເຮັດວຽກແນວໃດ? ແມ່ນຫັຍງແດ່ທີ່ຜິດພາດ ແລະ ສີ່ງທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ໃນມື້ອື່ນ.
  2. ທົບທວນຕາຕະລາງລ່ວງໜ້າໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີຄິວສຳລັບມື້ອື່ນບໍ່? ເພື່ອໃຫ້ຕົງກັບເວລາແລ້ວ.
  3. ລົມກັບຫົວໜ້າ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່.
  4. ຂຽນຄວາມສຳເລັດສິ່ງດີໆ ຂອງແຕ່ລະມື້ນີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ 3 ຢ່າງ ເພື່ອເພີ່ມກໍາລັງໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮູ້ຕົນເອງ.
  5. ປັດ, ກວາດ, ເຊັດຖູໂຕະເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ຈັດຕາຕະລາງເຮັດວຽກຢ່າງລະອຽດ ກວດເບີ່ງອີເມວສຳລັບວຽກທີ່ຄ້າງຄາ.
  6. ປ່ອຍຄວາມຄຽດໄວ້ຫ້ອງການ ແລະ ສາມາດກັບເຮືອນໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈ.