ການນອນຫຼັບເປັນເລື່ອງທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກສຳລັບທຸກໆ ຄົນ ເພາະວ່າຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການນອນຫຼັບຢູ່ ຊື່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຈາກຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຫຼາຍໆ ຄົນຄິດວ່ານິໄສພຶດຕິກຳການນອນຕົນເອງນັ້ນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂື້ນ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຂໍຍົກຕົວຢ່າງຂອງຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດໃນການນອນຫຼັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄວາມເຊື່ອ: ການນອນ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ຈະບໍ່ມີຜົນຫັຍງຕໍ່ການເຮັດວຽກກາງເວັນຂອງທ່ານ.

ຄວາມຈິງ: ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ນອນເລີຍ ແຕ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຄິດຊ້າລົງ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຫົວໃຈ ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດເຊື້ອ.

ຄວາມເຊື່ອ: ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານປັບຕົວກັບຕາຕະລາງການນອນໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

ຄວາມຈິງ: ຄົນສ່ວນຫຼາຍສາມາດປັບຕົວໄດ້ ແຕ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາທິດເພື່ອດັດປັບ.

ຄວາມເຊື່ອ: ນອນໃນຕອນກາງຄືນ ສາມາດຮັກສາຄວາມອິດເມື່ອຍໄດ້.

ຄວາມຈິງ: ປະລິມານການນອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແມ່ນສຳຄັນ ແຕ່ວ່າທ່ານນອນຫຼັບດີບໍ່? ບາງຄົນນອນແປດ ຫຼື ເກົ້າຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຊົາເມື່ອຍຍ້ອນຂາດການນອນຫຼັບບໍ່ສະນິດ.

ຄວາມເຊື່ອ: ທ່ານສາມາດຊົດເຊີຍການນອນຫຼັບທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນອາທິດໂດຍການນອນພິເສດໃນທ້າຍອາທິດ.

ຄວາມຈິງ: ເຖີງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍບາງສ່ວນ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍຢ່າງເຕັມທີ່ ສຳລັບການຂາດການຫຼັບນອນ ມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາຕື່ນນອນໃນຄືນວັນອາທິດ ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນນຳອີກ.