ໃນປີ 2020 ຫຼາຍຄົນອາດຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມື້ນີ້ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບທັກສະທີ່ທຸກຄົນຄວນເອົາ ໃຈໃສ່ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນທັກສະໃນຍຸກດິຈິຕອນ ທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງປັບຕົວຖ້າຕ້ອງການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປີ 2020 ແລະ ໃນປີຕໍ່ໆ ໄປທັກສະເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ປ່ຽນແປງ ສະນັ້ນທຸກຄົນພ້ອມແລ້ວບໍ່?່ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໄປພ້ອມໆ ກັນ.

  • ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ Complex Problem Solving

ເມື່ອພົບກັບບັນຫາທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ ທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຫານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ເຈັບຫົວ ຕືງຄຽດ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ຈົ່ມປັກກັບບັນຫານັ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຄິດຈາກການຄຽດ ບັນຫາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ປ່ຽນມາເປັນ “ການເລີ່ມຕົ້ນແກ້ໄຂບັນຫາ” ແທນທີ່ຈະເປັນການຄິດວິເຄາະເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນໃນສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຄັດ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍດ່ວນ ສາມາດຈັດການກັບບັນຫາໄດ້ດີຂື້ນ ມີວິທີການຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອຮັບມື ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ.

  •  ແນວຄິດຍຸດທະສາດ Strategic Thinking

ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນການ ແລະ ຄິດຫາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງແມ່ນສິນລະປະຂອງການວາງແຜນ ໂດຍເກີດຂື້ນຈາກການຄິດແບບມີເຫດຜົນ ແລະ ການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະ ວັງ ມີຂັ້ນຕອນ ມີຫຼັກໝັ້ນ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ອີງຕາມສະຖານະການ ຈົນກວ່າຈະບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ມີທັກສະໃນການວິເຄາະ, ວາງແຜນເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວ, ແນວຄິດການວິເຄາະດ້ານຍຸດທະສາດທີ່ຈະແຈ້ງສາມາດປະເມີນຜົນໄດ້, ການຄິດແບບມີເຫດຜົນ, ສົມ ເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີເຫດຜົນດ້ານຍຸດທະສາດໃນການພິຈາລະນາສະຖານະການຕ່າງໆ.

  • ຄວາມຄິດສ້າງສັນ Creativity

ຄວາມຄິດສ້າງສັນກໍ່ຄືພວກເຮົາລວມຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ພວກເຮົາມີ ສ້າງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ຈາກການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຝຶກທີ່ຈະຄິດນອກຂອບເຂດ ເປີດໃຈຍອມຮັບ ກ້າທີ່ຈະທົດລອງສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຖາມ ຄຳຖາມໃນທຸກສະຖານະການຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເປີດມຸມມອງໃໝ່ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ການຄິດຢູ່ນອກຂອບເຂດ ແລກ ປ່ຽນຄວາມຄິດກັບຄົນອື່ນຈະນຳພາຕົວເອງໄປສູ່ສະຖານະການໃໝ່ໆ ການຝຶກໃນການສອບຖາມ, ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ, ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ນຳເອົາຂໍ້ມູນມາເພີ່ມໃນຄວາມຄິດ ແລະ ສ້າງຜົນງານໃໝ່ໆ.

  • ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານ Leadership and people management

ການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານຄົນ ທັກສະຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຕີບໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດກໍ່ຄືທັກສະການນຳພາໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຄົນເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຄົນອື່ນ ມີຄວາມກະຕຸ້ນໃນການເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ມອບໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ມີແນວຄິດທີ່ກ້າຫານ ກ້າຄິດ ກ້າຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສໄດ້.

  • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທີ່ຕ່າງຈາກວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ Cross Cultural & Geneal Working

ການເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນຕ້ອງມີການປະສານງານຮ່ວມກັບອົງການຕ່າງໆ, ວັດທະນະທຳ, ອາຍຸທີ່ຕ່າງກັນ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສະນັ້ນທັກສະໃນການເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນຕ້ອງມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມສຳ ຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ, ຕ້ອງມີທັກສະການເຈລະຈາ, ສະພາບການເຮັດວຽກຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຍືດໝັ້ນໃນການເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ ແລະ ສາມາດປັບຕົວກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ໄວ.

  • ອາລົມທາງປັນຍາໃນການເຮັດວຽກ Emotional Intelligence

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍໆ ຢ່າງໃນແຕ່ລະມື້ແນ່ນອນວ່າຄົນທີ່ສາມາດຈັດການກັບອາລົມຂອງຕົນເອງຈະນຳໄປສູ່ສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ, ເບີ່ງໂລກສວຍງາມສະເໝີ, ມີຄວາມຕັດ ສິນໃຈສູງ, ເຫດຜົນ, ສະຕິ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອື່ນ, ສາມາດເຂົ້າ ໃຈ, ເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ເບິ່ງແຍງຄົນອື່ນ, ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສາມາດໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ.

  • ທັກສະໃນການຮຽນຮູ້ Learning Skill

ທັກສະການຮຽນຮູ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າທຸກມື້ນີ້ໂລກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າທ່ານຍັງຢືນຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ມັນກໍ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ທ່ານຖອຍຫຼັງ ແລະຖືກຄົນອື່ນແລ່ນແຊງໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກທຸກສະຖາ ນະການທີ່ເກີດຂື້ນ ເປີດໃຈຮັບເອົາຄວາມຄິດເຫັນຈາກຄົນອື່ນ ຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອື່ນ ຫຼືຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຮຽນເພື່ອການປັບປຸງຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດເວລາ ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກທຸກສະຖານະການທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ.

  • ການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ການສື່ສານ Storytelling

ທັກສະການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ການສື່ສານແມ່ນທັກສະທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ເພາະວ່າການຕະຫຼາດທຸກມື້ນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນຫຼາຍ, ຄົນສາມາດເລົ່າຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ທ່ານຈະມີປະ ໂຫຍດຈາກ online ໂດຍການນຳສະເໜີເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ດີກັບຜູ້ຟັງ ສາມາດສື່ສານ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ.

ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ນີ້ໄປນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ພຽງແຕ່ເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີຂື້ນຈາກມື້ວານເທົ່ານັ້ນ ຖືວ່າເປັນຜົນສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜື່ງ ແລະ ໃນອະນາຄົດອີກຕໍ່ໆ ໄປ.