ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ມີປະກົດການຮຽກຮ້ອງຄ່າແຮງງານຂອງບາງບໍລິສັດທີ່ຍັງບໍ່ຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານໃນເວລາຢຸດຊົ່ວຄາວໃນເດືອນເມສາ ຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ Covid -19.

ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1559/ຮສສ ລົງວັນທີ 01/06/2020 ເຖິງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ; ການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເລື່ອງ: ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19. ແຈ້ງການນີ້ມີທັງໝົດ 7 ຂໍ້ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນຂໍອະນຸຍາດສະເໜີບາງຂໍ້ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

ຂໍ້ທີ 1. ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 06/ນຍ; ຖ້າຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດ ຍັງບໍ່ທັນຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ພິຈາລະນາຊ່ວຍຈ່າຍຕາມປົກກະຕິ; ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງເງິນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ເປັນລາຍວັນທີ່ອາດ ໄດ້ຄ່າແຮງງານຕ່ຳກວ່າຄ່າແຮງງານຕ່ຳສຸດທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ກໍ່ໃຫ້ຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບຫ້າແສນຫ້າສິບພັນກີບ (550.000 ກີບ). ທຸກກໍລະນີແມ່ນບໍ່ໃຫ້ລວມມື້ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ວັນພັກບຸນປີໃໝ່ລາວ (13-19 ເມສາ 2020) ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເຕັມປົກກະຕິ. ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ີສືບຕໍ່ຢຸດກິດຈະການ ຫຼື ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກພັກວຽກເພື່ອປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 06/ນຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ; ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນ ສະມາຊິກຂອງກອງທຶນ ປະກັນສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບ ເງິນນະໂຍບາຍອຸດໜູນຫວ່າງງານ ຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລະບຽບການສະເພາະ; ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຍັງ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ພິຈາລະນາຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນຕາມຄວາມອາດສາມາດເພື່ອຮັກສາຜູ້ອອກແຮງງານໄວ້.

ຂໍ້ທີ 7. ມອບໃຫ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ; ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຜີຍແຜ່; ແນະນຳ; ຕິດຕາມ; ກວດກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຖ້າວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂັ້ມງວດຕໍ່ແຈ້ງການນີ້ແລ້ວ ຄິດວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວຄົງຖືກແກ້ໄຂໄປໂດຍດີ%

ໂດຍ: ທິດດີ