ພາບປະກອບ

ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດຂອງຫຼາຍໆອົງກອນເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳຂອງຕົນເອງ.

ແຕ່ດ້ວຍປະລິມານຂໍ້ມູນຈຳນວນມະຫາສານ ຈຶ່ງເກີດມີຄຳທີ່ໃຊ້ການອະທິບາຍວ່າ: ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື Big Data ໄດ້ກາຍເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານມາແລ້ວ.

ພາບປະກອບ

+ ຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ (Big Data) ແມ່ນຫຍັງ? ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຊະນິດຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ບໍ່ມີລັກສະນະຕາຍໂຕ ອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງຊັດເຈນ (Structure Data) ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງໃນການຈັດເກັບ (Unstructured Data) ກໍໄດ້ ເຊິ່ງລັກສະນະເດັ່ນໆຂອງ Big Data ປະກອບດ້ວຍ 3 ລັກສະນະພື້ນຖານ ຄື: ປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນ (Volume), ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂໍ້ມູນ (Variety), ຄວາມໄວ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນ (Velocity) ແລະ ລັກສະນະອື່ນໆອີກ.

+ ເຮົາຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງ Big Data ໄດ້ແນວໃດ? ດ້ວຍປະໂຫຍດອັນມະສານສົມກັບຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄປຈົນເຖິງອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດນຳເອົາ Big Data ໄປປະຍຸກເຂົ້າໃຊ້ງານໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ:

ພາບປະກອບ

1). ພາກລັດສາມາດເອົາຂໍ້ມູນມາວິເຄາະເພື່ອວາງນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂົງເຂດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ, ວາງແຜນເສດຖະກິດ – ການຜະລິດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ລະດູການ ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ຮອງຮັບ.

2). ຂະແໜງການສຶກສາກໍສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນມາວິເຄາະຫາສາເຫດຂອງບັນຫາໃນລະບົບການສຶກສາ ວ່າຍັງຄ້າງຄາໃນຈຸດໃດ? ສາເຫດເກີດຍ້ອນຫຍັງ ເພື່ອຫາແນວທາງໃນການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.

3). ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກໍສາມາດນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວິເຄາະພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ດັ່ງທີ່ມີຂ່າວໃຫ້ໄດ້ເຫັນກັນ ເຊັ່ນ: ບໍລິການ Watson ຂອງ IBM ທີ່ສາມາດວິເຄາະຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດມະເຮັງໄດ້ ເປັນຕົ້ນ.

4). ດ້ານອຸດສາຫະກຳນຳໃຊ້ Big Data ໃນການປະເມີນການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງກົນຈັກຕາມສະພາບການ ແລະ ໄລຍະການໃຊ້ງານ, ວິເຄາະຈຳນວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

5). ສຳລັບທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍນຳໃຊ້ Big Data ເຂົ້າໃນການວິເຄາະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ຄາດຄະເນການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ຊື້, ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສິນຄ້າຂາດຕະຫຼາດ, ຜະລິດບໍ່ທັນ ຫຼື ຄ້າງສາງ, ການອ້າງອີງໃສ່ພຶດຕິກຳຂອງລູກຄ້າເຮັດການຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ Promotion ຖືກໃຈລູກຄ້າທີ່ສຸດ.

6). ທາງດ້ານການເງິນ – ການລົງທຶນຕ່າງໆ ກໍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນມາວິເຄາະທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດລົງທຶນກັບພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນ.

7). ດ້ານອຸດສາຫະກຳໄອທີ ຍິ່ງຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ (Data Science) ໃນການວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໃຫ້ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ພ້ອມທັງໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນການປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຮູບແບບການໂຈມຕີຕ່າງໆ ເພື່ອວິເຄາະພຶດຕິກຳຂອງບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ, ການນຳໃຊ້ Big Data ໃນການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບສູນຂໍ້ມູນໃຫ້ສາມາດບໍລິການໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ (ຕົວຢ່າງ: ສູນຂໍ້ມູນຂອງ Face book, Google ແລະ ອື່ນໆ).

Medialaos MMD by ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ