ໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້, ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ມີການ ເຫນັງຕີງສົ່ງຜົນກະທົບບາງດ້ານ ຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າ-ຊາວຂາຍຈໍາ ນວນຫນຶ່ງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ຫຼາກ ຫຼາຍເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງບັນຫາດັ່ງ ກ່າວ. ໃນປີ 2019, ສະພາບຕະຫຼາດເງິນຕາຢູ່ສາກົນເຫັນວ່າມີການຜັນຜວນຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຄ່າເງິນໂດລາ (ສະຫະລັດ) ແລະ ເງິນບາດ. ໂດຍລວມແລ້ວ ໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຂອງປີ 2019, ຄ່າເງິນໂດລາແຂງຄ່າ 1,5% ທຽບກັບເງິນເອີໂຣ ແລະ ເງິນບາດແຂງຄ່າ ຂຶ້ນ 3,50% ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ. ຈາກສະພາບການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດຢູ່ໃນຕະຫຼາດສາກົນຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດ ລາ ແລະ ເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າລົງຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນທາງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີການ ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສ່ວນ ໃຫຍ່ໄດ້ເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນເວລາດົນໂດຍ ສະເພາະ ສິນຄ້າ ອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ລວມທັງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແລະ ວັດຖຸດິບ ເພື່ອການລົງທຶນຊຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ປະເທດເຮົາຍັງມີລັກສະນະຂາດດູນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຈາກສະພາບຄືດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດມີຄວາມ ຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພື່ອຊໍາ ລະຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃນແຕ່ລະປີສູງກວ່າຄວາມສາມາດຕອບ ສະຫນອງ ຂອງລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ. ຈາກບັນຫາການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບດັ່ງທີ່ກ່າວ ມານັ້ນ ມັນໄດ້ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໂດຍ ລວມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ມີ ຜົນກະທົບຮຸນແຮງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານ ເງິນໃນຂອດຈໍລະຈອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ