ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຮັບມືເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມໄຊ ສີຊານົນ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການອາຫານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ; ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ຂອງວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານເຊັ່ນ:

1. ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ແຜນການຮັບມື-ຕອບໂຕ້.

2. ການປະເມີນທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແບບຮີບດ່ວນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

3. ແຜນການຮັບມື ເພື່ອບັນເທົາຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ.

4. ຕາງໜ້າ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ລາຍງານຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນແຂວງຕົນ.