ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (ໂຄວິດ-19) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເປັນຕົ້ນແມ່ນການໄດ້ຕິດຕາມ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ລວມທັງນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ (ໂຄວິດ-19) ນະໂຍບາຍອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນແຮງງານລາວ ທີີ່ຖືກຍົກເລີກຈ້າງງານ ເນືີ່ອງຈາກການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີີ່ຂໍລາອອກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ເພືີ່ອດໍາເນີນຂັີ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ໃນການນະ ໂຍບາຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄັ້ງນີີ້ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະ ສານງານກັບກອງເລຂາຄະນະສະເພາະກິດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຄະນະສະເພາະກິດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນບໍລິ ການຈັດຫາງານ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຈັດຫາງານ ໃນການຕິດຕາມຮັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ພ້ອມເກັບກໍາຕົວເລກຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດ ຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອນໍາເຂົີ້າໄປສູ່ສູນກັກກັນ ແລະ ສົ່ງກັບຄືນທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນນຂ່າວສານແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສິີ່ງທີີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຫານ, ນໍ້າດືີ່ມ, ຜ້າອັດປາກ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມືຢູ່ບັນດາສູນກັກກັນຈຳນວນໜື່ງ ຜ່ານການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ -19 ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ມີພົນ ລະເມືອງລາວເດີນທາງກັບຄືນຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ດ່ານສາກົນ, ດ່ານທ້ອງຖິີ່ນ, ດ່ານປະເພນີ ແລະ ອືີ່ນໆ ເຊິີ່ງສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ທີີ່ເຂົີ້າມາຜ່ານດ່ານສາກົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ວັນທີ 20 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2020 ໄດ້ທັງໝົດ 117.843 ຄົນ; ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີີ່ກັບຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງມີທັງໝົດ 56.852 ຄົນ, ຍິງ 46.628 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 1.229 ຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ເຄືີ່ອນໄຫວ ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ອອກແຮງງານ ຕາມແບບຟອມທີີ່ກໍານົດໄວ້.