ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ລົດບໍລິການສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການ ທີ່ເປັນມິດແກ່ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ສຸຂະພາບທີ່ເປັນມິດແກ່ໄວໜຸ່ມ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເຊັ່ນດຽວກັບການຊ່ວຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກ ສາແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນ ໄດ້ກ້າວຜ່ານ ອຸປະສັກຕ່າງໆ ໃນການເຮັດວຽກກັບໄວໜຸ່ມ.

ລົດບໍລິການເຄື່ອນທີ່ນີ້, ແມ່ນເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ໃນການແກ້ໄຂແບບເປັນມິດ ເພື່ອຕອບສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ສຸຂະພາບແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ລົດດັ່ງກ່າວ, ສາມາດໄປຫາໄວໜຸ່ມໄດ້ທຸກໆບ່ອນ ຖືເປັນການກ້າວຂ້າມ ອຸປະສັກ ດ້ານໄລຍະທາງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄວາມເປັນທຳ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຍອມຮັບໄດ້, ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະ ສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງເປັນຕົ້ນ ໄວໜຸ່ມທີ່ເຮັກວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ການແຕ່ງງານ ແລະ ຖືພາກ່ອນໄວອັນ ຄວນຢູ່ສປປ ລາວ ກວມ 42% ຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ, ການອອກໂຮງຮຽນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີ ຄຸນສົມບັດພຽງພໍຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ເມື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ ມີການພົວພັນທາງເພດ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ໃນການເຈລະຈາເລື່ອງ ການຮ່ວມເພດແບບປອດໄພ, ເຊິ່ງເຂົາ ເຈົ້າເຫລົ່ານີ້ ມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳກັດຕໍ່ທາງເລືອກໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸມກຳເນີດ. ການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຈະເລີນພັນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນເປັນວິ ທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການເຂົ້າເຖິງໄວໜຸ່ມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ທີ່ມີແຮງງານເປັນ ໄວໜຸ່ມເປັນຈຳນວນຫລາຍ. ໃນປີຜ່ານມາ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເປັນມິດແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມແບບເຄື່ອນທີ່ ໂດຍສູນພັດທະນາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫລວງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຮງງານໄວໜຸ່ມ ຫລາຍກວ່າ 3.200 ຄົນ ໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຢືນຢັນວ່າ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ເປັນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງສູງໃນບັນດາໄວໜຸ່ມ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານ ແລະ ສົມຄວນແກ່ ການເຂົ້າ ເຖິງໃນທຸກທີ່ທຸກເວລາ. ນອກຈາກນີ້, ການໃຫ້ການບໍລິ ການໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຖືເປັນການປະຢັດຕົ້ນທຶນ ໃນແຜນປະກັນ ສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກອບ ສ່ວນຈາກຜູ້ຈ້າງງານ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)