1. ຄຸນປະໂຫຍດເຕັມ 100%
  2. ເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານ
  3. ລາຄາບໍ່ແພງ
  4. ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກ
  5. ໂປຣຕີນສູງ
  6. ເປັນເມນູອາຫານທີ່ເຮັດງ່າຍ
  7. ບຳລຸງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ
  8. ຊ່ວຍໃຫ້ເບີ່ງເຫັນແຈ້ງຂື້ນ
  9. ຄວາມຈຳໄດ້ດີ
  10. ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເປັນຕໍ້ໄດ້