ໃນວັນທີ20ສິງຫາ2020, ທີ່ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ໃນນາມກອງເລຂາແຫ່ງຊາດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ/SDGs) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ສປປລາວແລະວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງພາກເໜືອຊຶ່ງລວມມີ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງແລະອຸດົມໄຊ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດຂອງທ່ານທອງຜ່ານສະຫວັນເພັດ,ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລະທ່ານສົມຈິດປັນຍາສັກ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ, ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາພະແນກການແລະເມືອງພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງຈາກບັນດາ8ແຂວງພາກເໜືອເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ200ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍຂອງສປປລາວເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນແລະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມທັງໃນລະດັບສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາແຂວງພາກເໜືອໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍໂດຍໄດ້ຖືກເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຊຶ່ງຖືເອົາວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານສໍາຄັນຂອງປພຍເຊັ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍແລະແຜນດໍາເນີນງານການສື່ສານ, ໂຄສະນາແລະເຜີຍແຜ່ປພຍທົ່ວປະເທດແລະທິດທາງການເຊື່ອມສານປພຍຮອດປີ2030ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການກະກຽມຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ5ປີຄັ້ງທີIX (2021 – 2025),ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານສະຖິຕິເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ສອດຄ່ອງແລະແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງສປປລາວແລະບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຂອງຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ(2016 – 2025). ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຈັດພາກປຶກສາຫາລື(Panel Discussion)ເພື່ອເປັນເວທີແລະສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ການສົນທະນາແລະຮັບຟັງກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະດ້ານການພັດທະນາແຫ່ງຊາດລວມເຖິງການແລກປ່ຽນວຽກງານຕົວຈິງ, ບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານການພັດທະນາ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຊື່ງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານທີ່ວາງແຜນພັດທະນາໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນຢູ່ແຂວງພາກເໜືອກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສປປລາວທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບວາລະ2030ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນແລະມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປພຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູ່ງກວ່າເກົ່າໂດຍອີງຕາມສະພາບຈຸດພິເສດດ້ານການພັດທະນານັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
ສຳລັບການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາ8ແຂວງພາກເໜືອໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ໂຄງການລາວ/033“ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊກພຢູ່ສປປລາວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ(Strengthening the Effectiveness of ODA Management in Lao PDR) ”