ການລົງທະບຽນ ເວັບໄຊ ແລະ ເພຈ ທາງອອນລາຍ

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຈ້ງການເລກທີ 153/ຫກ, ລົງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021 (ສະບັບໃໝ່), ເລກທີ່ 256/ຫກ ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2019. ແລະ ແຈ້ງການເລກທີ່ 252/ຖວທ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2020

ຂັ້ນຕອນທີ່ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ຫ້ອງການ, ບໍລິສັດ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ມີການສ້າງເພຈ ຫຼື ເວັບໄຊ ເພື່ອການສະໜອງຂໍ້ມູນແກ່ສັງຄົມ. ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງທ່ານ, ທັງເປັນການສະແດງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ທ່ານໄດ້ນໍາລົງເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ກັບສັງຄົມ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ ໃນການ ນໍາສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແກ່ສັງຄົມລາວ.

ການລົງທະບຽນ ສາມາດປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້

I. ດາວໂຫຼດ ແບບຟອມ ແລ້ວ ປະກອບຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ

ກົດດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມ

II. ກະກຽມ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ເອກະສານທີ 2: ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ແລະ ສຳມະໂນຄົວ.
  2. ເອກະສານທີ 3: ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ່ລົງທະບຽນ.
  3. ເອກະສານທີ 4: ໃບສະເໜີ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະບຸເຖິງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະກອບກິດຈະການ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງ website ຫຼື Facebook page ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການເຊັ່ນ: ຈຳນວນ web pages, ວັນທີ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ, ສັດສ່ວນເວບໄຊ ແລະ ແຜນຜັງເວບໄຊ ພຶ້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຈະບໍລິການ, ພ້ອມທັງແນວທາງພັດທະນາກິດຈະການຂອງຜູ້ຂໍອະນຸຍາດ;
  4. ເອກະສານທີ 5: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ບໍລິຫານ (Admin) ເວບໄຊ, Facebook page

III. ບັນທຶກຂໍ້ມູນທັງໝົດ ເປັນເອກະສານ ຟ້າຍ .pdf ແລ້ວສົ່ງໄປທັງ 2 ອີເມວ : [email protected] ແລະ [email protected]

ພ້ອມທັງສົ່ງເອກະສານ ທາງ ອອນລາຍ ຕາມແບບຟອມດ້ານລຸ່ມ

Click or drag a file to this area to upload.
ກົດດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມໄດ້ທີ່ຂ້າງເທີງ
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

ໝາຍເຫດ: ການດໍາເນີນການກວດສອບ ເອກະສານຂອງທ່ານ ຈະສໍາເລັດພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕອບຢ່າງເປັນທາງການຜ່ານທາງອີເມວ.